09.04.2024.

Pasaules Ekonomikas foruma Latvijas Izglītības akselerators

Pasaules Ekonomikas forums (World Economic Forum) sadarbībā ar “Swedbank”, “Accenture”, Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju 2023.gada 30. novembrī atklāja jaunas “Latvijas Izglītības akseleratora” programmas uzsākšanu. Šī iniciatīva ir daļa no Pasaules ekonomikas foruma globālās akseleratoru programmas un tās galvenais mērķis ir veicināt ilgtermiņa pārmaiņas izglītībā un prasmju attīstībā. Šī ir pirmā šāda mēroga Pasaules Ekonomikas foruma iniciatīva, kas tiks īstenota Baltijas reģionā.

Šobrīd šādas izglītības akseleratoru programmas tiek īstenotas 34 pasaules valstīs, bet tieši izglītības akseleratori ir 4 valstīs (Dienvidāfrikā, Latvijā, Mongolijā un Bangladešā).

“Latvijas Izglītības akselerators” ilgs trīs gadus un tā mērķis ir veidot ciešāku sadarbību starp privāto un valsts sektoru.

Pēc kvantitatīvās analīzes par “Latvijas izglītības akseleratora” prioritārajiem virzieniem tika noteikti – darbs ar vidusskolām un skolotājiem tehnoloģiju, digitālo prasmju attīstībā un tai skaitā digitālās infrastruktūras pieejamībā.

Līdz šim atbildība par izglītības stratēģiju bijusi valsts pārvaldes pārziņā, kur pretēji privātajam sektoram ir bijusi pastarpināta loma un salīdzinoši reta iespēja piedalīties lēmumu virzīšanā un pieņemšanā. Neraugoties uz dažādām jau esošām iniciatīvām, kas veicina prasmju apguvi un koncentrējas uz izglītības stiprināšanu konkrētās nozarēs, “Latvijas izglītības akseleratora” pievienotā vērtība būs visaptverošā pieeja, kas paredz aktīvu un regulāru kopdarbu lēmumu pieņēmējiem valdības līmenī, piesaistot pārstāvjus no attiecīgajām ministrijām, privātā sektora un nozaru ekspertiem. Tādējādi šīs iniciatīvas galvenais mērķis ir nodrošināt sistemātisku un ilgtermiņa iesaistīto pušu sadarbību, kopīgi izstrādājot un virzot priekšlikums iniciatīvām un pārmaiņām izglītības sektorā.

Izglītības Akseleratora modelis ir izstrādāts ar Pasaules Ekonomikas foruma ekspertu dalību, kuriem ir pieredze ar līdzīgām iniciatīvām visā pasaulē. Balstoties uz šim nolūkam īpaši izstrādātu metodoloģiju, Pasaules Ekonomikas foruma eksperti piedalīsies un būs klātesoši visas programmas laikā, nodrošinot piekļuvi gan savai starptautiskajai datu bāzei, gan ekspertu komandai.

Uzsākot savu darbību, Fonds AUGT iesaistās Pasaules Ekonomikas foruma Latvijas Izglītības akseleratora iniciatīvās, jo tās saskan ar fonda mērķiem un uzdevumiem. Fonds atbalstīs iniciatīvu realizēšanu, cenšoties nodrošināt, ka uzsāktās iniciatīvas ir ilgtspējīgas un tiek ieviestas kā sistemātiski risinājumi.